Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

122
kabina tłumaczeń symultanicznych

Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15,
poz. 131, z 2007 r. Nr 41, poz. 265 oraz z 2009 r. Nr 221, poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

  1. a) 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

  1. a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
  2. b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
  3. c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,
  4. d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

  1. a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
  2. b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
  3. c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
  4. d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,
  5. b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynagrodzenie wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.”;

2) w § 6:

a) 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.[1])), niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.”.

§2. Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w wysokości określonej w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2019 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości
Opracowano pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Legislacyjnego Prawa Karnego
Wojciech Ulitko

/podpisano elektronicznie/

Uzasadnienie

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia  2005 r. w sprawie  wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego została przygotowana na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o  zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zasadniczym celem projektowanych zmian jest podwyższenie kwot wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych określonych w § 2 zmienianego rozporządzenia o 50%. Spowoduje to w bieżącym roku wzrost wydatków dla części 15 budżetu państwa – Sądy powszechne o ok. 3 – 3,5 mln zł, co będzie pokryte przede wszystkim w ramach wydatków przeznaczonych na prowadzenie postępowań sądowych zabezpieczonych w  budżetach poszczególnych sądów.

Obok samego podniesienia stawek wynagrodzenia proponuje się wprowadzenie do nowelizowanego rozporządzenia stawek za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy tłumaczeń poświadczonych. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana, a praktyka w tym zakresie jest różna w  poszczególnych sądach, od odmowy przyznawania takiego wynagrodzenia w ogóle, do zasądzania 50% stawki za tłumaczenie.  W związku z tym, w dodawanym ust. 3 do art. 2 nowelizowanego rozporządzenia proponuje się, że za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynagrodzenie wynosić będzie 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.

Zgodnie z  projektowanym § 6 ust. 1 zmienianego  rozporządzenia wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosić będzie stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%. Proponowane rozwiązanie ma charakter porządkujący i ujednolicający dotychczasową praktykę stosowania tego przepisu. Obecnie, na gruncie wykładni literalnej § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie jest do końca jasne, które stawki powinny być powiększane przy tłumaczeniu ustnym, czy te z § 2 ust. 1  pkt 1 (za tłumaczenie strony z j. obcego na polski – niższe), czy te z pkt 2 tego przepisu (za tłumaczenie strony z j. polskiego na obcy – wyższe). W praktyce stosowania omawianej regulacji dominuje jednak stanowisko o stosowaniu wyższych stawek, co potwierdza brzmienie projektowanego unormowania.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano także wprowadzenie dodatku za tłumaczenie ustne w  porze nocnej, w niedziele i swięto, ponieważ obecnie stawki wynagrodzenia są jednolite bez względu na dzień i porę tłumaczenia. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne w tych okolicznościach będzie powiększone o 20% (zob. projektowany § 6 ust. 3).

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
w wysokości określonej w zmienianym rozporządzeniu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2019 r.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe organy i instytucje Unii Europejskiej, w tym Europejski Bank Centralny.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został skierowany do Koordynatora OSR.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1043, 2245 i 2432.